พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์-ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรณีพิเศษ

โดย parichat_p

21 มิ.ย. 2565

35 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ


วันนี้ เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้


รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวน 64 ราย ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ


รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 56 ราย ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิต และทรงเข้าพระราชหฤทัย ในการที่บัณฑิตไม่สามารถจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยเหตุดังกล่าว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ ในวันนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่บัณฑิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้


ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป "พระพุทธธรรมนาถมุนี" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป "พระพุทธลีลามหามุนี ปัญญาสมวรรษดิถี ไทยคดีศึกษาภิวัฒน์" แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานที่ปรึกษา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย


พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน 76 ผืน แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565


ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ในทุกภูมิภาคของประเทศ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยราษฎร ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย ในการพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงให้ความสำคัญ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน


โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มาจำหน่ายในบริเวณพื้นที่จัดงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในแต่ละภูมิภาค ในห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎร และผู้ประกอบการ ในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวัน ทรงมีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ละครั้ง ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง ซึ่งมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้ง ที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง และทรงมีพระราชปณิธาน ที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลป์ ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน


กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้าน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยให้จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด ได้ศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของแต่ละจังหวัด เพื่อออกแบบและพัฒนา เป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด อาทิ ผ้าลายกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าลายหงส์ในโคม จังหวัดเชียงใหม่ และผ้าลายพิกุลพลอย จังหวัดนราธิวาส


ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการผสมผสานอัตลักษณ์ ความหลากหลายของเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต และเป็นมนต์เสน่ห์ ของศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป

Related News