พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นปธ.ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง

โดย panwilai_c

18 มิ.ย. 2565

6 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทางวันนี้ ที่โรงแรมเอเชีย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง” (Smart leadership student at heart) ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2565เพื่อสร้างการตระหนักรู้ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ในการบริหารจัดการบุคลากร และครูที่ดูแลนักเรียนกลุ่มเด็ก รวมถึงเด็กพิเศษอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนอนาคตของชาติในทิศทางที่ดี เพื่อการพัฒนาสู่ศักยภาพที่แท้จริงโดยมีการนำเครื่องมือค้นหาพรสวรรค์ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ ที่อ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร์ลายผิว และทฤษฎีพหุปัญญา มาวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล เพื่อแนะนำแนวทางไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการเด็กนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) หรือเด็ก LD รวมถึงเด็กพิเศษอื่นๆ ให้มีคุณภาพ สามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติ พัฒนาตนเองและสังคมได้ต่อไป

Related News