พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

โดย parichat_p

17 มิ.ย. 2565

35 views

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดราชบุรี


วันนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยเป็น 1 ใน 6 อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ สำหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตร พื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2540 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 1,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 308 ครัวเรือน


จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตร ของนายจำนงค์ แพลอย มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 9 ไร่ เดิมปลูกได้เพียงพืชไร่ทนแล้ง เมื่ออ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จ สามารถปลูกพืชผักพืชสวน และไม้ผล อาทิ มะปราง ทุเรียน เงาะ มังคุด และส้มโอ ส่งผลให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น