พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จ.ราชบุรี

โดย parichat_p

16 มิ.ย. 2565

18 views

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี


วันนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร. และคณะ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการในส่วนที่ยังมีปัญหา


ตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก ซึ่งในช่วงหน้าแล้งมีน้ำไม่เพียงพอ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับโครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2559 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 สามารถช่วยผันน้ำไปให้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านบึงใต้ และอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก ทำให้ชาวบ้านตำบลบ้านคา และหมู่บ้านใกล้เคียงรวม 5 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ มีน้ำเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดี


โอกาสนี้ องคมนตรี พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และมอบชุดปลูกผักกินเอง จากศูนยศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งปล่อยปลาลงอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่ชาวบ้าน ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 52 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎร