พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นทึ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โดย parichat_p

16 มิ.ย. 2565

14 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับฟังการบรรยายสรุป ผลการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครู ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะ ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษา มีการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครู วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้มีประสบการณ์สอนในห้องเรียนจริง ของโรงเรียนสาธิต


เพื่อให้อาจารย์สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับการนำไปใช้ ซึ่งจะทำให้การถ่ายทอดสู่นักศึกษาครูได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ,คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญา และระดับประกาศนียบัตร เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำเสนอแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 เป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง


โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน เน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะ การสร้างนวัตกรรมทางสังคม


นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษา และเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ด้วย

Related News