พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สภากาชาดไทย

โดย parichat_p

16 มิ.ย. 2565

51 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 7 นาฬิกา 22 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ( 108 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เดิมชื่อ "วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย"


กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรก ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ต่อมาในปี 2559 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา "สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย" มีการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล


อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูง ที่มีผลผลิตทางวิชาการนวัตกรรม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยในปี 2565


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 5 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล สำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ อาทิ ห้องสาธารณภัย , ห้องการเรียนรู้ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ , ห้องเรียนจำลองหอผู้ป่วยอายุรกรรม และศัลยกรรม , ห้องเรียนเสมือนจริง


ซึ่งมีระบบปฏิบัติการควบคุม เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ได้เรียนรู้กับการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ผ่านสถานการณ์จำลองจากหุ่น Sim Man สำหรับสถานการณ์จำลองผู้รับบริการผู้ใหญ่, หุ่น Sim Mom สำหรับสถานการณ์จำลองมารดา การตรวจครรภ์และการคลอด , และหุ่น Sim Baby หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ เด็กทารก ห้องฝึกทักษะการดูแลผู้รับบริการเด็ก และห้องฝึกทักษะการดูแลผู้รับบริการ ที่ได้รับการผ่าตัด


ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสมุด ชั้น 2 ทรงเปิดนิทรรศการ "ต้นธารแห่งมหากรุณาธิคุณ" พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ทรงวางรากฐานการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศให้มั่นคง และพระบรมวงศานุวงศ์ได้สืบสานพระราชปณิธาน


ภายในห้องสมุด มีหนังสือเกี่ยวกับสาขาการพยาบาล การให้บริการข้อมูล ออนไลน์ทางการพยาบาล และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2529 ประกอบด้วย วารสาร ข้อมูลจากหนังสือ วิดีโอและวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ทางสาขาพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หมื่น 2 พัน 300 รายชื่อ


เวลา 14 นาฬิกา 16 นาที เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวปรมัย สงระวิ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการดำเนินธุรกิจร้าน ป.พัฒนา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และสามเณร ร่วมเข้าเฝ้าด้วย


นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานจัดงานกิจกรรมกาชาด สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และเพื่อเป็นทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย


นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางเชื้อ ลอว์เลอร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินของนางสาวสุจินดา เช้ากระโทก ตั้งอยู่ที่ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา


หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565

Related News