พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมต.กระทรวงพาณิชย์ และคณะ เผ้าฯ

โดย panwilai_c

15 มิ.ย. 2565

30 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 15.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน "สิริโรจน์ รัน ฟอร์ เฮลธ์ รัน ฟอร์ แชริตี มินิ มาราธอน" ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 (หมอชวนวิ่ง) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลนายชวิศ ชื่นเจริญ ประธานกรรมการบริษัท สไมล์ พิคเจอร์ส จำกัด นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ไปรษณีย์โบราณจำลอง แบบเยอรมนี และแบบอังกฤษ และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม และสินค้าไปรษณีย์ที่ระลึก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ "แอสโทร ชาเลนจ์ : ปริศนาดาราศาสตร์" (Astro Challenge) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะผู้แทนจากสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นานาชาติ อินเตอร์เนชันแนล คอนเกรส ออน ไซเอ็นซ์, เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี-เบสด์ อินโนเวชัน ครั้งที่ 47" ประจำปี 2564 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีดีเด่น นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย- นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำ คณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับ หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และผ้าซิ่นตีนจกไทย-ยวน ลับแลเวลา 17.36 นาที เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 และการจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2534 เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ วันที่ 1 มกราคม 2535โดยพิจารณามอบแก่บุคคล หรือองค์กรทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิทางการเมือง ที่มีผลงานดีเด่น เป็นประประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ทั้งทางด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข เป็นประจำทุกปี ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสิ้น 90 ราย ล้วนเป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ จำนวนนี้มีคนไทย 4 คน และมี 5 คน ที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล นอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย จำนวน 63 คน ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย

Related News