พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน จ.เชียงใหม่ เป็นวันที่ 2

โดย panwilai_c

12 มิ.ย. 2565

11 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่สองวันนี้ เวลา 7 นาฬิกา 51 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมถึงรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวันที่ 2โอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขสายพันธุ์ปั๊ก และชิวาวา และทรงร่วมกับทีมสัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ์ ในการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชน จำนวน 10 ตัว เพื่อควบคุมกำเนิดประชากรในสัตว์ ที่อาจก่อให้เกิดพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า โดยทรงวางยาสลบสุนัข พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อทรงประเมินอาการระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สัตว์ที่จะมารับการผ่าตัดทำหมัน ต้องมีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนรับบริการ 6-8 ชั่วโมงสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลสันกำแพง ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีผู้รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 63 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ มีสัตวแพทย์อาสาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีสุนัขและแมว รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 74 ตัว และผ่าตัดทำหมัน จำนวน 142 ตัว นอกจากนี้ ยังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อนำไปขยายผลให้ประชาชน รับรู้อันตราย สามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงสัตว์เลี้ยง เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งคนและสัตว์อย่างยั่งยืน ประชาชนที่สนใจ สามารถไปตรวจสุขภาพ รวมถึงนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือรับบริการทำหมันได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related News