พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น ในโอกาสวันเอกราชของฟิลิปปินส์ และวันชาติของรัสเซีย

โดย panwilai_c

12 มิ.ย. 2565

9 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวฟิลิปปินส์มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป
มิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ยืนหยัดอย่างสง่างามมากว่า 70 ปี และประเทศไทยจะยังคงร่วมมือ กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมืออย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันเพื่อประโยชน์สุข และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งตรงกับ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวรัสเซียมีความสงบร่มเย็น ความมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองสืบไปเนื่องในปี 2565 นี้ เป็นปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 125 ปี ระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย ประเทศของเราได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง การเจริญสัมพันธไมตรี อันเป็นประวัติศาสตร์ และผลสำเร็จของความร่วมมือที่น่าชื่นชมในทุกระดับ ทั้งในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริม ความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายด้านให้เจริญรุดหน้าและแน่นแฟ้น อันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News