พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ม.ราชภัฏสกลนคร

โดย parichat_p

9 มิ.ย. 2565

193 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วันนี้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมรับฟังบรรยาสรุป การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม


ซึ่งคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต มุ่งผลิตบัณฑิตครู 4.0 ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นครูพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณลักษณะ "เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ"


โดยการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูในท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ในแต่ละสาขาวิชา


จากนั้น ในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการสร้าง soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้นำนักศึกษา ในประเด็นการยกระดับกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

Related News