พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

โดย parichat_p

8 มิ.ย. 2565

20 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป การผลิตและพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ , การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งสร้างคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนทั้ง Reskill Upskill และ New skill


อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine รวมถึงการให้บริการวิชาการ ด้านวิจัยนวัตกรรม และฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และทำความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน


บ่ายวันเดียวกัน องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน มีการใช้กระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักสร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย