พระราชสำนัก

คณะองคมนตรี ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน

โดย kodchaporn_j

7 มิ.ย. 2565

3 views

คณะองคมนตรี ร่วมประชุมติดตาม การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝนวันนี้ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คณะองคมนตรี ร่วมประชุมกับส่วนราขการ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อติดตาม และเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร โดยมีการติดตามสภาพอากาศ ร่วมกับหน่วยงานด้านพยากรณ์ พร้อมประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดมาตรการ และแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน อาทิ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย การบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ การปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ การวางแผนกระจายเครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง การเตรียมพื้นที่อพยพ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ส่วนแผนการแจ้งเตือนภัย จะทำการแจ้งเตือนผ่านข้อความ ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ ลดความเสี่ยง และผลกระทบได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ได้มีการจัดเครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถประกอบอาหาร ไปเตรียมความพร้อมแล้วใน 24 จังหวัด สำหรับประชาชนในพื้นทีเสี่ยงภัย สามารถแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784

Related News