พระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

โดย kodchaporn_j

7 มิ.ย. 2565

21 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 9 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้า เพื่อกราบทูลรายงานความคืบหน้า การดำเนินโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพระดำริให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 148 ไร่ เพื่อบูรณะโบราณสถาน อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติ ในการนี้มีพระดำรัส ถึงดำเนินงาน ซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างถูกวิธี เพื่อให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญการอนุรักษ์โบราณสถาน ไว้เป็นมรดกของชาติ ทรงรับเป็นประธานโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สถานที่จารึกเรื่องราว พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อายุเก่าแก่กว่า 115 ปี ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันดำเนินงานบูรณะอาคารต่างๆ รวม 58 อาคารระยะแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงสิงหาคม 2567 มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะ รวม 18 อาคาร ขณะนี้เริ่มบูรณะงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ของพระที่นั่งวัชรีรมยา ที่ประทับทรงพระอักษร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ท้องพระโรงสำหรับประกอบพระราชพิธี ที่ประชุมเสือป่า รวมทั้งที่ซ้อม และการแสดงต่างๆ ส่วนระยะที่สอง มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะ 40 อาคาร จะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567 ถึงมิถุนายน 2570จากนั้นเวลา 14 นาฬิกา 7 นาที เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 686 คน เฝ้า รับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัย และการแพทย์ ที่ทรงจัดตั้งขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมุ่งพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาของ 3 วิทยาลัยได้แก่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน อีกทั้งกำลังยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร ขนาด 400 เตียง ภายใต้ชื่อ "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์" ที่เป็นการบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง ในการสร้างงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยังยืนต่อไปต่อจากนั้นเวลา 15 นาฬิกา 24 นาที เสด็จไปยังพลับพลาพิธี หน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงสุขภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย จึงมีพระดำริให้จัดสร้าง พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปปางนาคปรก บนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่า เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ปลดเปลื้องความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้สักการะบูชาพร้อมกันนี้ ยังโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ขนาดสูง 70 มิลลิเมตร พระบูชาขนาดหน้าตัก 5.7 นิ้ว และขนาดหน้าตัก 3.7 นิ้ว พระกริ่งทองฐานทอง พระกริ่งทองฐานเงิน พระกริ่งเงินฐานเงิน พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์ พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์ และเหรียญโลหะสีเหลือง เพื่อให้ประชาชนได้นำไปบูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการ "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์" โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่บูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร มีกำหนดเปิดให้บริการ ในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 430-035080-8 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.02 576 6131

Related News