พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตาม การดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง

โดย kodchaporn_j

6 มิ.ย. 2565

8 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงวันนี้ ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม ได้ปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีความต้องการน้ำ รวม 604 เที่ยวบิน มีฝนตกจากการปฏิบัติการในพื้นที่ 37 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 84.8 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 33 แห่งนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ความคืบหน้าของการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีรวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวทั้งหมด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรต่อไป

Related News