พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันที่ 2

โดย panwilai_c

5 มิ.ย. 2565

18 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันที่ 2วันนี้ เวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันที่ 2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 จำนวน 6,902 คน พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานเข็มทองคำตรีศร แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2523 โดยใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อประสมต่าง ๆ ใน 12 สาขาวิชา รวม 88 หลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจน ได้พัฒนาวิชาการ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศ การวิจัยด้านการศึกษาทางไกล การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนพร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และองค์กรศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการ การเรียนรู้ และบริหารจัดการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งประสบความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าด้วยดี ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมกว่า 480,000 คน

Related News