พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

โดย panwilai_c

4 มิ.ย. 2565

27 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 9 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี" เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวของชาวนาไทย รวมทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนาน พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการด้านข้าว อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดข้าว เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปัจจุบันได้รับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นแปลงนาส่วนพระองค์ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปีอย่างต่อเนื่อง , นิทรรศการโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง , นิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ อาทิ พันธุ์ข้าวอยุธยา1 ที่ถือเป็นพันธุ์ข้าวน้ำลึกที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งให้ผลผลิตถึง 842 กิโลกรัมต่อไร่ อีกทั้งยังสามารถ นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นบะหมี่ ขนมจีน และก๋วยจั๊บรวมถึง นิทรรศการด้านนวัตกรรม อาทิ แอปพลิเคชัน "ตัดสินใจ" ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชาวนาในการวางแผนก่อนการปลูกข้าว รวมถึงช่วยคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต , นิทรรศการโดรนทางการเกษตรสำหรับการหว่านปุ๋ยในนาข้าว ที่สามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลา ในการหว่านให้กับเกษตรกร ใช้แรงงานคนน้อยมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง ตลอดจนลดการเหยียบย่ำในแปลงนา และยังสามารถใช้หว่านเมล็ดข้าว 1 ไร่ ในเวลาเพียง 4 นาทีนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าว และภาคเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 และในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ที่โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ,ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 และภาคเหนือ ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค

Related News