พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง เนื่องในวันเฉลิมฯ พระราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 2565

โดย parichat_p

2 มิ.ย. 2565

9 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน มอบแก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565


วันนี้เวลา 09.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 6 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้แก่


สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้รับการคุ้มครอง


รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 448 คน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 มีภารกิจให้การอุปการะคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม ที่ได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวช จนอาการทุเลา


พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้รับการคุ้มครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จำนวน 558 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (หญิง) เป็นองค์กรด้านการจัดสวัสดิการ แก่คนพิการด้านจิตเวชหญิง อายุ 18 - 60 ปี เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียม


ขณะเดียวกันที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเด็กและเยาวชน จำนวน 201 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


เช่นเดียวกับที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้รับการสงเคราะห์รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 138 คน


นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพศาล ล้อมทอง เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จำนวน 574 คน


และที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เชิญสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 497 คน


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

Related News