พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

โดย natthanon_r

1 มิ.ย. 2565

26 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ เวลา 15.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี อ่านว่า จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำ คณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการบริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด และคณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯนายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขัน โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ "ดิ เอ็ดดิวเคเตอร์ส ไทยแลนด์" (The Educators Thailand) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ คณะครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร พร้อมด้วยเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา คณะกรรมการหลักสูตร ฯ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้น ​​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้นายปิยวัฒน์ เลิศวิทยากำจร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการคำนวณ (การเรียนรู้ของเครื่อง) และระดับปริญญาเอก สาขาการคำนวณ (วิทยาการข้อมูล/การเรียนรู้ของเครื่อง) จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ดิอิมพีเรียล (The Imperial College of Science, Technology and Medicine) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายปิติพัฒน์ วงศ์สิทธิกานต์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Master of Science in Building Technology in the Department of Architecture) ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) สหรัฐอเมริกา


Related News