พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565

โดย kodchaporn_j

31 พ.ค. 2565

11 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ การประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระต่างๆอาทิ รับทราบการถึงมรณภาพของพระสังฆาธิการ และการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง, รายงานรับจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางประจำเดือนมกราคม 2565 รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง การขออนุมัติให้มีตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มเติม และการจัดการศาสนสมบัติในเขตจังหวัดต่างๆมหาเถรสมาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2506 เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยทั่วราชอาณาจักร โดยมีสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการ

Related News