พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย kodchaporn_j

30 พ.ค. 2565

8 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 1/2565โดยมีวาระการประชุม อาทิ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว 15 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ , การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ 25 โครงการ ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 19 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 14 โครงการ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรกว่า 14,000 ไร่ มีน้ำใช้สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีก 8 โครงการ คาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ในปี 2566-2567 ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดชัยภูมิ 2 โครงการได้แก่ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยน้อมนำแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้มาเป็นแนวทาง

Related News