พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรน้ำช่วยเหลือประชาชน จ.จันทบุรี

โดย kodchaporn_j

30 พ.ค. 2565

11 views

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรน้ำช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้ ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีปัจจุบันดำเนินงานปูพื้นยาง งานลานคอนกรีต มีกำหนดแล้วเสร็จในปลายปีนี้ และจะสร้างถนนเลี่ยงทางวิ่ง รวมถึงสร้างรั้ว รองรับเครื่องบินขนาดเล็ก และขนาดกลาง ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งปฏิบัติการฝนหลวง และสนับสนุนภารกิจทางการทหารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี ,ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง และสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 12,000,000 ไร่ พื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 28 พฤษภาคม 2565 ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงรวม 102 เที่ยวบิน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 7,000,000 ไร่นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ พัฒนาแหล่งอาหารของช้าง บริเวณป่ารอยต่อจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว รวมถึงการบินปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของช้างป่า ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริฝนหลวงจากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำ โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2560 ตามที่ราษฎรขอพระราชทานต่อจากโครงการฝายทดน้ำคลองไทรนอง เพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ช่วยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ประมาณ 54,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ , ด้านการเกษตร , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านสาธารณสุข, ด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา และด้านบูรณาการอื่น ๆ ในการนี้องคมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อสร้างอาคารเก็บกักน้ำเป็นระยะ เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรใช้ทำการเกษตร รวมทั้งพิจารณาจัดทำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

Related News