พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงาน "108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"

โดย kodchaporn_j

30 พ.ค. 2565

13 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 08.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน "108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบ 9 รอบ แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบอกเล่าความเป็นมา ความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย และก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง โดยนิทรรศการโซนที่ 1 "ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่" จัดที่อาคารจักรพงษ์ แสดงประวัติและเหตุการณ์สำคัญซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2457 ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้พัฒนาการดูแลรักษา คิดค้น วิจัยและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวม 38 ศูนย์ เพื่อให้บริการครบวงจรอาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งครบวงจร , ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโรคหัวใจ , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหลอดเลือดสมอง , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องฉายอนุภาคโปรตอน รักษามะเร็งแห่งแรก ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังสร้างอาคารที่ทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางด้านการรักษา ผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเป็นกำลังหลักด้านสุขภาพของประเทศจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ทรงเปิด "อาคารรัตนวิทยาพัฒน์" ซึ่งได้รับพระราชทานนามอาคารว่า "รัตนวิทยาพัฒน์" หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งพัฒนาความรู้อันยอดเยี่ยม และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับไว้ที่ป้ายชื่ออาคาร เป็นอาคารสูง 19 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการรักษาพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการรักษา และสนับสนุนด้านงานวิชาการต่าง ๆโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ โซนที่ 2 ถึงโซนที่ 9 อาทิ โซน "ก้าวอย่างมีประสิทธิภาพ" แสดงถึงพัฒนาทางการเรียนการสอน ของคณะแพทยศาสตร์ , โซน "ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์" แสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ดินสอ คัดกรองอาการและลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจและนวัตกรรมคัดกรองมะเร็งตับผ่านทางลมหายใจ , โซน "ก้าวทันทุกสถานการณ์" แสดงถึงการป้องกันและดูแลรักษาในสถานการณ์โรคโควิด-19 , โซน "ก้าวต่อไปด้วยกัน" มีการสแกน QR Code เพื่อเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ โดย"รับ" ความรู้เรื่องสุขภาพ หรือ "ให้" ด้วยการบริจาคเข้ากองทุนต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่ต้องการสนับสนุน สามารถบริจาคสมทบเข้ากองทุน 30 พฤษภาฯเพื่อกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และที่ห้องประชุม Auditorium อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีการจัดฉายวีดิทัศน์ และการแสดงดนตรี ทั้งนี้ การจัดงาน "108 พันก้าว" เป็นการจัดงานในรูปแบบ Expo in Hospital (onsite) และ online ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ล่วงหน้า หรือเที่ยวงานแบบออนไลน์ได้ทาง www.108yearschulahospital.comเวลา 14.55 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิชัยพัฒนา และผู้ประพันธ์หนังสือนิราศศรีอโยธยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนิราศศรีอโยธยา เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ​​ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนิราศศรีอโยธยา เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนิราศศรีอโยธยาฉบับพิเศษ และฉบับทั่วไป พร้อมด้วยชุดโปสการ์ดภาพประกอบนิราศศรีอโยธยา และคำกลอนบรรยายภาพ กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงานศิลปะ ประกอบหนังสือนิราศศรีอโยธยา เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเวลา 17.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษาทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 40 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา อาทิ แผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 , การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564 , การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2564 , การขออนุมัติประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 และแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Related News