พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย จังหวัดจันทบุรี

โดย kodchaporn_j

29 พ.ค. 2565

21 views

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีวันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีซึ่งราษฎรบ้านปะตง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564ปัจจุบันการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วน ในส่วนการก่อสร้างสำนักงาน กปร. ประสานกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อร่วมกันบูรณาการดำเนินงานสนองพระราชดำริผลักดันโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ ทั้งด้านอุปโภคบริโภค และพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการประกอบอาชีพได้หลากหลาย และสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่า และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

Related News