พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์

โดย kodchaporn_j

29 พ.ค. 2565

10 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์วันนี้ เวลา 17.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สิริอายุ 86 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์ เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2478 เป็นบุตรสาวของร้อยตรีถัด และนางแส รัตนพันธุ์ ในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนสตรีจุลนาค โรงเรียนโสภณพัทลุงกุล (ปัจจุบันคือโรงเรียนสตรีพัทลุง) แล้วได้รับทุนจากมูลนิธิฟุลไบรท์ (Fulbright) มาศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ได้รับทุนไปศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง และอุปนายกสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสิ่งที่ปลาบปลื้มใจที่สุด คือ การได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2544 และได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร ชั้นสูงกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระปกเกล้าในปี 2545 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการ และบทความจำนวนมากโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การทูต และการต่างประเทศของไทย รวมทั้งประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านครอบครัวสมรสกับ นายสุรัตน์ นุ่มนนท์ มีบุตร 2 คน

Related News