พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

โดย kodchaporn_j

29 พ.ค. 2565

32 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันสุดท้ายวันนี้ 16.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันสุดท้ายทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ , คณะรัฐศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 5,065 คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการสังคม ทั้งในด้านการบริการวิชาการ อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ที่นำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ และด้านการให้บริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยเป็นกำลังสำคัญ ในการให้การรักษาแก่ประชาชน ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสนาม และการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับประชาชนนอกจากนี้ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังมุ่งพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ 17 ประการ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด การส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและลดความเลื่อมล้ำ ตลอดจน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม จนสามารถก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับโลก และอยู่ในอันดับชั้นนำของประเทศไทยนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังก้าวสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ภายใต้วิสัยทัศน์ "Better Future Beyond Boundaries" ที่ตอบโจทย์โลกอนาคต ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสุขภาพ ข้ามพรมแดนการศึกษา นำไปสู่ภารกิจใหม่คือ สร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้เป็น "เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ สำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์ พัทยา" ด้วยแนวคิด "เมืองนวัตกรรมแห่งสุขภาพและเวลเนส" บนพื้นที่ 584 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ขณะเดียวกัน ได้กำหนดเป้าหมายการเป็นสมาร์ทซิตี้ และสมาร์ทแคมปัสโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ พัทยา มุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล มีเครือข่ายศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และให้บริการชุมชนโดยรอบพื้นที่ทางเศรษฐกิจของ EEC พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพ และความรู้คนไทยสู่มาตรฐานระดับโลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาตรี ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย , หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล จำนวน 299 หลักสูตร มีนักศึกษา จำนวน 39,524 คน

Related News