พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์

โดย parichat_p

28 พ.ค. 2565

11 views

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการเรียนการสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นักเรียนต้องเรียนในรูปแบบ On Hand เพื่อให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 640 คน


ในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ของครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบ On-Line, On-Hand, On-Air และ On-Site มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาพรวมทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น และต้องการสนับสนุนจัดทำห้อง study room เพื่อเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการ รองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง


พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ที่จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียน และกล่าวให้โอวาท ก่อนเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย กังหันน้ำชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์, โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์, โรงผลิตอิฐบล็อก ร้านเสริมสวยสตรี และร้านกาแฟ ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 763 คน

Related News