พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

โดย parichat_p

28 พ.ค. 2565

5 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใส ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531 เป็นต้นมา


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4, เป็นสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, และพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน มีพระนามเดิมว่า ’วาสน์ วาสโน’ ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 สิริพระชันษา 91 ปี ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

Related News