พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 วันที่สอง

โดย parichat_p

28 พ.ค. 2565

53 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันที่สอง


วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 15 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันที่สอง


โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเภสัชศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ รวม 5 พัน 44 คน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในปีที่ผ่านมา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้รับการจ้างงานเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหักับประชาชน ผ่านโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา


ซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่จำกัดอายุผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระบบออนไลน์ และสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาได้ รวมทั้งได้พัฒนาโครงการ 88 Sandbox เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษา และประชาชนให้ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และคำปรึกษาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้


สำหรับการดำเนินงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลในระดับสากลจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับการพัฒนาให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง


นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสร้างความเป็นนานาชาติ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาอันเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และวัฒนธรรมระหว่างกัน

Related News