พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากม.ธรรมศาสตร์

โดย kodchaporn_j

27 พ.ค. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 4 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันแรกโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนความว่า "บัณฑิตทั้งหลาย คงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิต แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้น จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะ และยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วย ถ้าทุกคนตั้งใจพยายาม ที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งในด้านอาชีพการงาน และเกียรติคุณความดี อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวม มีความผาสุกมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นได้อย่างแน่นอน"ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลที่เคยกระทำผิด ผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ทรงประยุกต์เอาเครื่องมือด้านวิทยาการเรียนรู้ ไปสร้างประโยชน์เป็นอเนกประการอาทิ การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ของบุคคลที่เคยกระทำผิด ทรงพัฒนาระบบการพัฒนามนุษย์ ที่เน้นการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนการสร้างทักษะอาชีพ สะท้อนถึงการใช้ระบบยุติธรรม ที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เคยกระทำผิด ให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน สำหรับปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ , วิทยาลัยนวัตกรรม , วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ , วิทยาลัยโลกคดีศึกษา , คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , วิทยาลัยสหวิทยาการ , คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ รวม 5,027 คน

Related News