พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อน โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

10 views

องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อน โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันนี้ ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคใต้


พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดสงขลา และความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่ 2 “คลองภูมินารถดำริ”


ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกันและลดผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่


จากนั้น องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพการระบายน้ำ ที่ประตูระบายน้ำหน้าควน บริเวณปากคลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งบริหารจัดการน้ำ โดยการเปิด-ปิดบาน ควบคุมปริมาณน้ำ สามารถช่วยในการระบายน้ำ ช่วงฤดูฝนได้สูงสุดประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสำนักงาน กปร. ได้ประสานกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงความยาว 21.34 กม


ปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 92 % จากการปรับปรุง โดยการขุดขยายคลอง พร้อมทั้งก่อสร้างกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 1 แสน 5 หมื่น 8 พันไร่

Related News