พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ จ.เชียงใหม่

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

32 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ ที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น -เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งมีพระราชดำริ ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำรวจพื้นที่หมู่บ้าน ที่เป็นจุดบอดของการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มีโอกาสได้รับการศึกษาเทียบเท่าคนพื้นราบ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จึงได้สำรวจพื้นที่บ้านแม่คอง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้รับมอบที่ดิน 9 ไร่เศษจาก นายพิชัย อนุรักษ์พนาวี นายวิโรจน์ ธำรงสุขชโลธร และนายพะเหล่ดี อภิบาลสานธรรม


ต่อมานางเฉลิมเกตุ นภาศัพท์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อก่อสร้างอาคาร 6 หลัง ประกอบด้วยอาคารเรียน บ้านพักนักเรียน อาคารห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ำและบ้านพักครู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อว่า" ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น -เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ "


ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2564 ในระดับก่อนถึงประถมศึกษา มีนักเรียน 57 คน ครู ตชด. 5 นาย ด้านการศึกษา มีผลการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ แต่วิชาภาษาไทยต่ำกว่า


เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาปกาเกอะญอ ในชีวิตประจำวัน แก้ไขโดยการสอนเสริม และมอบหมายงาน ให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้าน และจัดกิจกรรมพี่อ่านให้น้องฟัง โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 อ่านนิทานให้น้องๆ ฟังทุกวัน รวมทั้งครูได้นำความรู้ จากการฝึกอบรม มาปรับปรุงสื่อการสอน พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น เสริมความรู้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการจักสานไม้ไผ่ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต โดยมีปราชญ์ชุมชนมาช่วยสอน


ด้านกิจกรรมสหกรณ์ เพิ่งเริ่มดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้แก่นักเรียน ทั้งด้านการออมทรัพย์ ร้านค้าสหกรณ์ และการทำบัญชี ส่วนการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ใช้ผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ฯ แต่ยังมีไม่เพียงพอ ต้องซื้อเนื้อสัตว์ และผักบางส่วนเพิ่ม


ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ส่วนการเลี้ยงปลา ใช้บ่อของราษฎร ด้านงานเกษตร พื้นที่ยังไม่เพียงพอต้องขยายพื้นที่ ขณะนี้เริ่มปลูกพืชผัก กับไม้ผลต่างๆ โดยใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนให้เกิดประโยชน์ ทำการเกษตรอย่างครบวงจร


นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนาช่วยเหลือในชุมชนไปพร้อมกัน ส่วนปัญหาในพื้นที่ ยังขาดแคลนไฟฟ้าในครัวเรือน ต้องการถนนคอนกรีต เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง


ซึ่งสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนฯ และราษฎรบ้านคอง ให้เพียงพอตลอดทั้งปี

Related News