พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของ รร.ราชประชานุเคราะห์-รร.ในโครงการกองทุนศึกษา จ.อุตรดิตถ์

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

10 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อโรงเรียนบ้านงอมสัก เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2489 ในปี 2513 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงิน เพื่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ และย้ายโรงเรียนไปอยู่บริเวณเนินของหมู่บ้าน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในเวลาต่อมาปัจจุบันจัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และยังมีห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นหลัก โดยปัญหาขณะนี้ โรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอร์เสริมการจัดเรียนการสอน , บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ และปัญหาน้ำอุปโภค–บริโภคจากนั้นองคมนตรี และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และติดตามผลความก้าวหน้าตามนโยบายการขับเคลื่อนของโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 239 คน และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด–19และในช่วงบ่ายองคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอฟากท่า ที่เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 162 คน ซึ่งมี ปัญหาจากผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 เช่นกัน

Related News