พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

24 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภูค่ำวานนี้ หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต" และทรงประกอบพิธีสมโภช "พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย" ณ บริเวณเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เสร็จแล้ว ได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโยในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล รูปแรก ซึ่งมีนามเดิมว่า ขาว โคระถา เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2431 ที่อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่ออายุ 20 ปี ได้สมรสกับนางมี โคระถา มีบุตร 3 คน เมื่อใช้ชีวิตคู่ได้ 11 ปี จึงอุปสมบท ณ วัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน คือ วัดบ่อชะเนง จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และจําพรรษาเป็นเวลา 6 พรรษา ต่อมา เกิดความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จึงได้ญัตติกรรม เป็นพระภิกษุ สังกัดธรรมยุติกนิกาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี จำพรรษาอยู่ 8 ปี จากนั้นได้เดินธุดงค์ตามหลวงปู่มั่น ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งเคยเดินธุดงค์ ร่วมกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ , หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม , หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นเวลาหลายปี จนมรณภาพเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 สิริอายุ 95 ปี พรรษา 64โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโยสำหรับ "พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย" วัดถ้ำกลองเพล และศิษยานุศิษย์ ได้กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการก่อสร้าง ต่อมาในปี 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุอัฐิธาตุ และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโยซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้าง เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ เกิดชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ร่วมกับพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสมทบทุนบูรณะเจดีย์ ตั้งแต่ส่วนยอดฉัตรสำเร็จ ด้วยโมเสกทองคำ 3 ชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีย์สำเร็จด้วยทองคำ, องค์เจดีย์และทางเดินทำด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่า พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายในฯ จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกธุดงค์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้ง จัดแสดงประวัติ หนังสือสุทธิ ภาพสำคัญของหลวงปู่ขาว ในอริยาบทต่าง ๆก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งราษฎรต่างชื่นชมพระบารมี พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ทั้งนี้ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดหนองบัวลำภู ถือเป็นครั้งแรก หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ได้รับการประกาศตั้งวัด เมื่อปี 2470 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2513 สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เข้ามาครอบครองแผ่นดินแถบนี้ หลังจากเป็นวัดร้างมานานในปี 2500 หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้อาศัยเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรม จนกระทั่งมรณภาพ ภายหลังได้บูรณะก่อสร้างเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกัน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เวลา 19 นาฬิกา 53 นาที เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

Related News