พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย kodchaporn_j

24 พ.ค. 2565

11 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ร่วมกับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี โดยมีโครงการที่ขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์ไปแล้ว 7 โครงการอาทิ โครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม จังหวัดยะลา , โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง และโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทอง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา , โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 21 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล , โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง , โครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ได้มีการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทอง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง โดยจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว รวม 9 แห่ง และการฝึกอบรม ทั้งกิจกรรมการอนุรักษ์ และกิจกรรมเกษตรครบวงจรที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทาง ในการขับเคลื่อนโครงการที่ยังติดปัญหา อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งสร้างผลผลิตทางการเกษตร และอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน

Related News