พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1-2

โดย kodchaporn_j

23 พ.ค. 2565

15 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2วันนี้ ที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐมมีพระวิปัสนาจารย์เข้ารับการอบรม และผ่านการประเมิน 139 รูป ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติ ปัฏฐานสูตร ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมศาสนทายาท ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคม ด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงอยู่คู่สังคมไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ และสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน มีหลักพุทธธรรมเป็นแกนหลักทางจิตใจ

Related News