พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

23 พ.ค. 2565

24 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้ เวลา 09.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (ออนไลน์)จัดโดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครู ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปพัฒนาต่อยอดโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ตามพระราชประสงค์โดยผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็นคณะครูและผู้ปฏิบัติงานจากประเทศไทย 578 คน และต่างประเทศอีก 159 คน จาก 10 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศต่าง ๆ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของทั้ง 11 ประเทศ อาทิ การแปรรูปและถนอมอาหาร จากราชอาณาจักรภูฏาน , การจัดบริการสุขภาพของโรงเรียน จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย , การจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , การทำเกษตรที่หลากหลายเพื่ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพ จากประเทศไทย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพ จาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี 2523 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยเริ่มจากการพัฒนาทางด้านโภชนาการ ผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และขยายไปยังสุขภาพอนามัย การศึกษา การสหกรณ์ การฝึกอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบันมีโรงเรียนในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ กว่า 800 โรงเรียน และอีก 107 โรเรียนใน 10 ประเทศโดยมีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับที่ทำในประเทศไทย และตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเด็ก และเยาวชน สำหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริงเวลา 14.11 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2565 มีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การให้ทุนการศึกษา รวม 494 ทุน แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทุนบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านกิจกรรมทางวิชาการ ได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ และหนังสือเก่าที่มีคุณค่าทางวิชาการรวมทั้งจัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิตัล ด้านการพัฒนาการศึกษา เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะขยายผลไปยังระดับประถมวัยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 ในโอกาสทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ ปัจจุบันได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 29,845 ทุน เป็นเงินกว่า 463,000,000 บาท

Related News