พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2565

โดย kodchaporn_j

20 พ.ค. 2565

9 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด, พิจารณาการบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างก่อนยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และการจัดการศาสนสมบัติในเขตจังหวัดต่างๆ เป็นต้นทั้งนี้มหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการ

Related News