พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย kodchaporn_j

20 พ.ค. 2565

25 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 2วันนี้ เวลา 08.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มกาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สองโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ , สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข , วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี , วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 4,385 คน และมีผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร ผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ผู้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ปัจจุบันมีหลักสูตรการสอนทั้งหมด 441 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 106 หลักสูตรจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 77 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 364 หลักสูตรได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2021 จาก Times Higher Education Impact Rankings เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 ของเอเชียในด้าน Global Impact ซึ่งนอกจากด้านการศึกษา และงานวิชาการแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสังคม การสนับสนุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทอดพระเนตร "นิทรรศการเซรามิกร่วมสมัย แลกเปลี่ยนระหว่างไทย-เกาหลี 2022" ที่จัดแสดง ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเกาหลีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะในระดับนานาชาติ แสดงศักยภาพด้านงานหัตถศิลป์ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณาจารย์และศิลปินด้านงานหัตถศิลป์ของไทยและเกาหลี โดยมีผลงานเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย ของศิลปินชาวไทย 25 คน จัดแสดงร่วมกับศิลปินชาวเกาหลี 60 คน เป็นการแบ่งปันเทคนิค ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน และเสริมสร้างความก้าวไกลด้านความรู้ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จากศิลปินของทั้งสองประเทศทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ศิลปินชาวเกาหลีไม่สามารถนำผลงาน และเดินทางเข้ามาร่วมจัดแสดงและจัดกิจกรรม Workshopในประเทศไทยได้ จึงจัดแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และภาพถ่ายแทน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างไร้ขีดจำกัด ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้จากนั้น เวลา 16.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการและเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

Related News