พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน

โดย kodchaporn_j

20 พ.ค. 2565

20 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายพอล บียา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน กรุงยาอุนเด ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐแคเมอรูน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวแคเมอรูนมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราช ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายจูแซ รามุซ ออร์ตา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรุงดิลี ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ข้าพเจ้าขอแสดง ความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์-เลสเตมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์-เลสเต จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News