พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

โดย panwilai_c

19 พ.ค. 2565

61 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก โดยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์หลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการ ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาโภชนาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วยทรงอุทิศพระองค์ดำรงหน้าที่อาจารย์ประจำในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ทรงพระนิพนธ์บทความ พระคติธรรม พระธรรมเทศนา รวมทั้งพระโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ , พระราชทานกิตติบัตร แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ และนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา 2564 และมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย รวม 4,352 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "โลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมาอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐาน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร อันจำเป็นแก่การดำรงชีวิต ไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร บ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่ดี จะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคง ประชาชนอยู่เป็นสุขได้ เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไป ความมั่นคงไม่ว่าด้านใด ๆ ย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจะเกิดมีขึ้นได้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้าน บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่าง ๆในวันนี้ ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุด ได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ ได้ฝึกฝนให้ชำนาญ ครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควร การทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคง ทางปัญญาความรู้ อันถือว่าเป็นแหล่งกำเนิด และเป็นกำลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญ คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมือง นับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้ บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่มีรากฐาน มีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้ เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติ ความสามารถ สมกับที่ได้ร่ำเรียนรับการอบรม ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้"

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กรมสมเด็จพระเทพฯ

Related News