พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคกก. ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง

โดย kodchaporn_j

18 พ.ค. 2565

32 views

องคมนตรี ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา และร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2565วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 ผ่านการประชุมระบบทางไกล ไปยังประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการหลวงยังคงดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายการวิจัย และผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกร พร้อมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาทิ นวัตกรรมกับดักและระบบตรวจจับแมลงวันผลไม้ด้วยเซ็นเซอร์ , ผลงานพัฒนาชีวภัณฑ์ โดยเลือกชีวภัณฑ์แบคทีเรียทนร้อนที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส พัฒนาเป็นสูตรน้ำ ใช้ในการควบคุมโรคใบจุดในพืชผักได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ , คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่ช่วยการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี ลดการใช้ปุ๋ยได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ , ต้นแบบชีวภัณฑ์เชื้อสเตปโตไมซีต ควบคุมโรคทางใบของมะเขือเทศ ซึ่งนำร่องในแปลงเกษตรกร 30 รายในช่วงบ่าย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ทำเนียบรัฐบาลโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งการดำเนินงานโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ประชากร 130,000 ครัวเรือน 1,116 กลุ่มบ้าน รวมทั้งเป็นองค์กรหลักดำเนินงานในพื้นที่ 39 แห่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำแบบอย่างไปขยายผลในพื้นที่อีก 44 แห่ง เพื่อขจัดความยากจน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงโดยมีผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ 89 ชนิด ที่สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท เป็นการส่งเสริมอาชีพเน้นการผลิตพืชใหม่มูลค่าสูง ลดการใช้พื้นที่ ลดการเผาทำลายและการใช้สารเคมี พร้อมไปกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และประสานความร่วมมือกับชุมชนในการฟื้นฟูป่า มุ่งยกระดับการพัฒนาสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยพื้นที่โครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำ จากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว 21 ชุมชน

Related News