พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตาม โครงการตามพระราชดำริที่ จังหวัดนราธิวาส

โดย kodchaporn_j

18 พ.ค. 2565

16 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ เวลา 8.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มบ้านในเขตบริการ 3 กลุ่มบ้านได้แก่ บ้านตะบิงรูโต๊ะ บ้านธนูศิลป์ และบ้านไอร์จาดา ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษาถิ่นมลายู การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ด้านการเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มบ้าน มีหญิงตั้งครรภ์ 48 คน คลอดแล้ว 25 คน ปลอดภัยและมีพัฒนาการสมวัยทุกคน มี ครู ตชด. ช่วยแนะนำให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมกับมอบไข่ไก่ พืชผัก และให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการอาหารที่มีประโยชน์ด้านการศึกษาของนักเรียน พบว่า ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วน ผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชา มีแนวโน้มในการพัฒนา และจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น แนวทางการพัฒนา เช่น กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน และใช้สื่อจากห้องสมุด จัดกิจกรรมที่หลากหลายพบว่า นักเรียนสนใจอ่านหนังสือนิทาน สามารถอ่านออกเสียงเล่านิทานให้น้องฟังได้ ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง และยังคิดประดิษฐ์ของเล่นตามจินตนาการในนิทาน กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน , ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อช่วยสอน เช่น DLTV และ YouTube นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการอบรม (O-NET camp) แบบออนไลน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาด้านวิชาการเกษตร โรงเรียนจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ปลูกผักกินใบ ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โรงเรียนมีแหล่งน้ำ 2 แหล่ง คือ ฝายเก็บน้ำ "โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน รร.ตชด.การท่าอากาศยานฯ" และน้ำฝนจากธรรมชาติ เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ด้านการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนโรงเรียนได้จัดครูเข้าไปในชุมชน เพื่อให้คำแนะนำผู้ปกครอง มอบพันธุ์กล้วย และมะละกอ ให้ทดลองปลูก จำนวน 10 ครอบครัว ผลการดำเนินงาน พบว่า ผลผลิตเจริญเติบโตดี เก็บจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 7 ครัวเรือน และมีผลผลิตไว้รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายได้ 3 ครัวเรือน ทั้งนี้ประชาชนบ้านไอร์จาดา ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ รายได้ไม่เพียงพอ ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มแม่บ้านไอร์จาดา มีสมาชิก 22 คน ทำกล้วยฉาบ จำหน่ายผ่านร้านค้าชุมชน และสหกรณ์โรงเรียน แต่รายได้ยังไม่พอ จึงคิดที่จะรับซื้อมะพร้าว ซึ่งมีมากในชุมชน คั้นเป็นกะทิ จำหน่ายให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบถึงความต้องการของชุมชน ได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านไอร์จาดา ให้มีอาชีพเสริม สร้างผลผลิตจากชุมชนเพื่อชุมชนต่อไปการพัฒนาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์ทั้งแก่เยาวชนและคนในชุมชน จำเป็นต้องเข้าใจบริบททางสังคมของพื้นที่นั้น ๆ แล้วปรับให้สอดคล้อง เพื่อให้งานก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ สามารถร่วมมือสนองพระราชดำริ ประสบผลสำเร็จดี จะเห็นได้ว่า นักเรียน ตชด. กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น มีโอกาสใช้เทคโนโลยี สืบค้น และเรียนรู้ได้ทันยุคทันสมัย กระะตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ และสนุกกับเพื่อน ๆ

Related News