พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา จ.สงขลา

โดย kodchaporn_j

16 พ.ค. 2565

22 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา จังหวัดสงขลาวันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา บ้านหัวควน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตั้งขึ้นเมื่อปี 2502เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อาศัยอยู่แนวชายแดน มีสถานศึกษา และส่งเสริมให้พื้นที่บ้านหัวควนเป็นพื้นที่เข้มแข็ง มีความมั่นคง ปัจจุบัน ครู ตชด. สามารถปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ขยายผลการดำเนินทั้งด้านการเกษตร การดูแลสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการทำบัญชีครัวเรือน ถ่ายทอดสู่ชุมชน แล้วมากกว่า 250 คนครัวเรือน ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนา โรงเรียนก้าวหน้า นักเรียนสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มีหลายคนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการงานที่ดี รับราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนด้านการเรียนการสอน โรงเรียนจะเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพรุ่งนี้ เป็นการเปิดเรียนตามปกติ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่แออัด และให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านการสื่อสาร จากเดิมผู้ปกครองและนักเรียน สื่อสารด้วยภาษายาวี ปัจจุบันสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้นมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในชั้นเด็กเล็กให้ฝึกเรียงพยัญชนะ เด็กโตให้ฝึกเล่านิทานให้น้องฟัง อ่านข่าวหน้าชั้นเรียน ด้านการพัฒนาทักษะวิชาการ เน้นจัดกิจกรรมให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ จัดค่ายวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ส่งผลให้คะแนนวิชาต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น กิจกรรมที่นักเรียนสนใจเป็นพิเศษคือ กิจกรรมฝึกอาชีพ นักเรียนได้ทดลองพิมพ์ซิลค์สกรีน บนเสื้อและกระเป๋าผ้า ช่วยฝึกทักษะงานศิลปะ ขยายออกไปในเชิงธุรกิจได้ ,ทดลองนำไพล และขมิ้น ที่หาได้ในท้องถิ่น ทำเป็น "น้ำมันไพล" ใช้นวดคลายเส้น ส่วนการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร ฝึกทำมะพร้าวแก้ว และไข่เค็มใบเตย เป็นการถนอมอาหารเก็บไว้บริโภคได้นาน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พืชผัก ไม้ผล และเนื้อสัตว์ มีเพียงพอบริโภคได้ตลอดทั้งปีโรงเรียนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษาและชุมชนอื่น ๆ นำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยง และช่วยเหลือกันอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

Related News