พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

โดย pattraporn_a

15 พ.ค. 2565

7 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสดับพระปาติโมกข์ ในดิถีขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 พระปาติโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ คัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติขึ้นเป็นพุทธอาณา มีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน เรียกกันว่า สงฆ์ทำอุโบสถ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำในเดือนขาด บทพระปาติโมกข์ นั้น ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก หมวดสุตตวิภังค์

Related News