พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง อาโรคยปณิธาน

โดย parichat_p

14 พ.ค. 2565

27 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 เรื่อง อาโรคยปณิธาน


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 28 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ


โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธสิหิงค์ แล้วพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย แก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2564-2565


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 เรื่อง "อาโรคยปณิธาน" หมายถึงความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรค นำเสนอหลักฐาน และความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ที่ปรากฏร่องรอยบนแผ่นดินไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกอบด้วยหัวข้อ มนุษย์กับโรคภัย นำเสนอเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์ ,โรคภัยของมนุษย์จากหลักฐานทางโบราณคดี นำเสนอโรคต่าง ๆ ที่พบบนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากหลักฐานทั้งทางด้านโบราณคดี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง จารึก และบันทึกต่าง ๆ , ศาสตร์แห่งการรักษา นำเสนอแนวทางการรักษาโรค ที่มีวิธีอธิบายสมุฏฐานและวิธีบำบัดโรคมากกว่าหนึ่งวิธี ได้แก่


ศาสตร์ด้านความเชื่อ ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันตก และสังคมระดมปัญญา , สู่ชีวิตวิถีใหม่ นำเสนอการจัดการวิกฤติโรคระบาดในสังคมไทย ให้ผ่านพ้นจากโรคร้าย ด้วยพลังของทุกภาคส่วนในสังคม


โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง เช่น จารึกวัดอโสการาม คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์หรือตำราพระโอสถพระนารายณ์ คัมภีร์พระตำรับแผนฝีดาษ พระแท่นบรรทมเพลิง ล่วมยาหรือกระเป๋ายาของหมอหลวง สมุดไทยขาวตำราแม่ซื้อ ชิ้นส่วนกะโหลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประติมากรรมฤๅษีดัดตน แท่นหินบดยา ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 สิงหาคมนี้


ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร "ประณีตศิลป์สยาม" ณ หมู่พระวิมาน ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในปี 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ต่อมาในปี 2557 ได้มีการปรับปรุงอาคารในหมู่พระวิมานเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ จำนวน 14 ห้อง แล้วเสร็จในปี 2563


อาทิ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย จัดแสดงสถาปัตยกรรมวังหน้า , มุขกระสัน จัดแสดงเฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวร , พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ จัดแสดงพระแท่นและพระโธรน , พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร เป็นห้องจัดแสดงราชยาน คานหาม ,พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเครื่องมหรสพและการละเล่นทั้งนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ , พระที่นั่งวสันตพิมาน จัดแสดงเครื่องที่ประทับวังหน้า และเครื่องถ้วยในราชสำนักอย่างไทย และเครื่องเบญจรงค์ , พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเครื่องโลหะศิลป์ ,


พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข จัดแสดงสัปคับ หรือยานพาหนะเครื่องประกอบพระอิสสริยยศ , มุขเด็จ จัดแสดงเครื่องไม้แกะสลัก เครื่องไม้จำหลัก ภูมิปัญญาช่างไม้โบราณ อาทิ ธรรมาสน์กลม จากวัดค้างคาว จังหวัดนนทบุรี , พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงผ้าในราชสำนักสยาม ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า และขุนนาง , พรหมเมศธาดา จัดแสดงศิลปะเครื่องมุกในราชสำนัก และเครื่องมุกต่างๆ


ซึ่งเป็นภาชนะเครื่องใช้ของชนชั้นสูงหรือขุนนาง , พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเครื่องศัสตราวุธโบราณทั้งปืน และมีด สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวรได้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เป็นต้นไป

Related News