พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โดย kodchaporn_j

12 พ.ค. 2565

13 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565วันนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่จุดหมายของความยั่งยืน เดิมประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว มีความยากจน และทำการเกษตรผิดวิธี จึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม โครงการหลวงจึงกำเนิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ปี 2512 ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อช่วยสนับสนุน และขยายผลการพัฒนาไปในพื้นที่อื่น นอกเหนือจาก 39 แห่ง ที่โครงการหลวงดูแลอยู่ ตัวอย่างผลสำเร็จ ที่เห็นเป็นรูปธรรม ในการนำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปปฏิบัติ คือ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จากชุมชนไร่หมุนเวียน 966 ไร่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนฟื้นฟูป่า ด้วยการเกษตรที่เพียงพอ แก่การดำรงชีวิต และช่วยสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการนำความรู้ และแนวทางปฏิบัติของโครงการหลวงไปใช้ประโยชน์ โดยผู้สนใจ สามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านนิทรรศการมีชีวิต "โครงการหลวง ถอดรหัส จากเขา สู่เรา" ได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงปัจจุบันผลผลิตของเกษตรกรจากโครงการหลวง ยังคงเน้นคุณภาพ โดยเกษตรกรได้รับค่าตอบแทนผลิตผลที่เป็นธรรม ภายใต้กลไกราคาท้องตลาด ผลิตพืชที่ปลอดภัย ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด ทั้งการสุ่มตรวจสารตกค้าง สร้างตราสินค้าที่รับประกันคุณภาพ ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกร มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง  มูลนิธิโครงการหลวง ,องคมนตรี

Related News