พระราชสำนัก

องคมนตรี ฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และรร.

โดย kodchaporn_j

12 พ.ค. 2565

47 views

องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และโรงเรียนวันนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพครู ทั้งในด้านความรู้และทักษะอย่างทันต่อสภาวการณ์ และการพัฒนาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศนอกจากนี้ ยังได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน on site ภายหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาคลี่คลาย ซึ่งจะเปิดเทอมการศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ นอกจากจะต้องมีมาตรการป้องกันสุขภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเร่งฟื้นฟูความรู้และทักษะจำเป็น ที่ขาดหายไปสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย ในห้วง 2 ปี ที่ผ่านมารวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารส่วนภูมิภาค ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคได้อย่างตรงเป้าหมายความต้องการของพื้นที่ และการปรับใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งในภาพรวมของระบบการศึกษา ที่จะส่งต่อเยาวชนสู่ระดับอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ซึ่งมีการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวทาง การยกระดับวิชาชีพครูด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง  องคมนตรี ,การพัฒนาคุณภาพครู

Related News