พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์

โดย panwilai_c

10 พ.ค. 2565

41 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 13.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แก่การศึกษาไทย โดยทรงส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโอกาสนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ , พระราชทานโล่เกียรติยศ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ , ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจําปี 2564 , อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง , วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี , วิทยาเขตปัตตานี , วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 2,030 คนในการนี้ พระราชทานพระโอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า "บัณฑิตทั้งหลาย เป็นทรัพยากรบุคคล ที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็น กำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญมั่นคง ของชาติบ้านเมืองการที่จะประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้นั้น แต่ละคน ต้องมีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อสำคัญ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ว่า (ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง) มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และการทำงาน ถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติให้ได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ และความเจริญยั่งยืน ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง"

Related News