พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย parichat_p

7 พ.ค. 2565

46 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ


โดยองคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการให้การช่วยเหลือ ไปแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิต และประกอบอาชีพได้โดยเร็ว พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 900 ชุด


มอบแก่นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อเชิญไปมอบบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ถูกผลกระทบ พร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยได้รับทราบ


จากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านท้ายตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ทั้งนี้ จากเหตุพายุฤดูร้อน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 10 อำเภอ 231 หมู่บ้าน รวม 903 ครัวเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งจังหวัดฯได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเสียหาย และซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรให้เป็นการเร่งด่วน

Related News