พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

โดย parichat_p

6 พ.ค. 2565

25 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร ในการที่คณะกรรมการบริหารวัดในพระองค์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ 99


วันนี้ ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ 99 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร จำนวน 20 ไตร เพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุปทาน ตลอดจนถวายภัตตาหารเพลแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ด้วย


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2466 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร , พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำหรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดแรกที่ทรงรับไว้เป็นวัดในพระองค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 รวมทั้งทรงรับเป็นประธานงานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา ณ วัดแห่งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา


และที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดปทุมวนาราม คณะข้าราชบริพาร และผู้แทนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ ได้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเดียวกัน ที่ผ่านมานอกจากจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง "ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และศิลปินดนตรีคลาสสิก ก้าวสู่เส้นทางดนตรีอย่างภาคภูมิ


ทั้งนี้ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ได้มีประกาศรับรองพระนาม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

Related News